Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Wiarygodna Firma sp. z o.o. (dalej „Spółka”) na rzecz Klienta usług „Wiarygodny Kontrahent” i „Wiarygodna Firma 360°” na podstawie której Klient otrzymuje dostęp do narzędzi przewidzianych w jednym z sześciu Pakietów.

DEFINICJE

Usługa – świadczona przez Spółkę usługa dostępna w sześciu Pakietach (opisane dalej „Pakiet Debiut, Pakiet Podstawowy, Pakiet Standardowy, Pakiet Kompleksowy, Pakiet Kompleksowy+, Pakiet VIP” lub jako jednorazowe zlecenie na Raport Gospodarczy Wiarygodny Kontrahent),

Informacja o Kontrahencie – wynik Weryfikacji Kontrahenta w formie Informacji Pozytywnej lub Negatywnej,

Raport Gospodarczy Wiarygodny Kontrahent – zbiór zebranych informacji o Kontrahencie wygenerowany za pośrednictwem Systemu Informatycznego Gate-To-Informtion (G2I) umożliwiającego automatyzację procesu pobierania i przekazywania informacji gospodarczej, kredytowej i rejestrowej, udostępnianego Spółce przez firmę Big Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 5262804860, KRS: 0000226213),

Serwis – serwis internetowy „Wiarygodny Kontrahent”, stanowi platformę informacyjną, za pomocą której Klient pobiera informacje gospodarcze o Kontrahencie,

Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, znajdujące się na stronie www.wiarygodna-firma.com oraz www.wiarygodnykontrahent.pl,

Spółka – Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 81-83 we Wrocławiu (51-130), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS: 0000451075, REGON: 022079711, NIP: 8982202760 kapitał zakładowy: 212.000 zł w całości opłacony.

Raport – prezentacja danego Kontrahenta na bazie źródeł udostępnionych przez Spółkę za pośrednictwem serwisu internetowego Wiarygodny Kontrahent,

Klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zlecający wygenerowanie Raportu w ramach z Usługi,

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi „Wiarygodny Kontrahent” oraz „Wiarygodna Firma 360°”,

Kontrahent – przedsiębiorca, którego dotyczy zlecenie wykonania usługi przez Klienta,

Blue Media – system obsługi płatności online, umożliwiający Klientowi płatność na rzecz Spółki w celu wykonaniu zobowiązania powstałego w ramach zlecenia usługi świadczonej przez Spółkę,

§1 ZAKRES USŁUGI

 1. Raport Gospodarczy Wiarygodny Kontrahent zawiera Informacje o Kontrahencie oraz będące prezentacją formalno-prawej i finansowej sytuacji badanego przedsiębiorcy i jest efektem wykorzystania źródeł informacji Spółki oraz źródeł ogólnie dostępnych takich jak:
  a) Biura Informacji Gospodarczej (KRD, ERIF, InfoMonitor, KBIG Rejestr Dowodów Osobistych/Rejestr PESEL)
  b) Źródła bankowe (BIK S.A., Bankowy Rejestr, Dokumenty Zastrzeżone)
  c) Dane rejestrowe (KRS, Regon, CEiDG, Rejestr zapytań Upadłości, Sprawozdania finansowe, Beneficjent Rzeczywisty – porównanie, KRZ Powiązania)
  d) Rejestry Rządowe (Dotacje UE, VAT, Biała Lista, Ostrzeżenia KNF, AML, CRBR, UOKIK, SUDOP, EKW, ZUS, eSkładka, Zestawy skarbowe, RUP KNF, Kantory NBP)
  e) Wywiadownie (Coface, InfoVeriti, Bisnode, Euler Hermes – Program Analiz Należności)
  f) Źródła informacji o zobowiązaniach (Giełdy Wierzytelności, Dlugi.info, Dział 4 KRS)
  g) Raport Anty-Fraud (badanie otoczenia firmy).
 2. Spółka zastrzega, że część źródeł tzw. zewnętrznych wymaga posiadania przez Klienta niezależnej Umowy z dostawcą źródła np. BIG KRD, BIK, aby mogła zostać wykorzystana do wykazania informacji o weryfikowanym Kontrahencie.
 3. Raport może zawierać następujące grupy danych: dane rejestrowe, zdarzenia prawne, strukturę własności z powiązaniami, powiązania kapitałowe, kierownictwo z powiązaniami, zakres działalności PKD, miejsca prowadzenia działalności/oddziały, zatrudnienie, informacje z CEPiK, wskaźniki finansowe, dane finansowe (o ile są dostępne i/lub mogą zostać udostępnione), dane pozabilansowe.
 4. Raport Gospodarczy Wiarygodny Kontrahent nie stanowi opinii Spółki w przedmiocie współpracy Klienta ze wskazanym w zleceniu podmiotem i nie może stanowić podstawy dla roszczeń Klienta w stosunku do Spółki z tytułu podjęcia lub zaniechania podjęcia współpracy z przedsiębiorcą, którego dotyczyło zlecenie. Ponadto Raport nie jest audytem prawnym i podatkowym oraz nie może być podstawą decyzji inwestycyjnych.
 5. Raport Gospodarczy Wiarygodny Kontrahent przygotowywany jest przy dołożeniu należytej staranności o kompletność przekazywanych informacji. Jednocześnie zastrzega się, że w szczególnych przypadkach może wystąpić brak możliwości uzyskania niektórych danych. Informacja, że firma nie istnieje jest również Raportem. Ze względu na specyfikę rynku informacji gospodarczej, technikę gromadzenia danych i brak możliwości ich pełnej weryfikacji, Spółka nie może zagwarantować, że wszystkie informacje gospodarcze dostępne oraz wynikające z nich oceny będą w całości zgodne ze stanem faktycznym i pozbawione błędów. Dodatkowo dostarczone oceny (rekomendacje, ratingi, limity) należy analizować uwzględniając dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku.
 6. Spółka oświadcza, że nie jest właścicielem baz danych, w oparciu o które Raport Gospodarczy jest przygotowywany i nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość bądź aktualność danych zawartych w przedmiotowych bazach.
 7. Klient wykorzystuje przekazane dane na własną odpowiedzialność i ryzyko. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie dostarczonych informacji gospodarczych, w tym ocen, a w szczególności za utratę zysków lub wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z dostarczonych informacji w związku z Usługą.
 8. Występujące ostrzeżenia / alerty w udostępnionym Klientowi Raporcie Gospodarczym wskazują na zalecenie przez Spółkę zachowania ostrożności we współpracy z danym Kontrahentem lub na brak wystarczającej ilości dostępnych informacji, by zarekomendować taką współpracę.
 9. W przypadku niedostępnego Raportu dotyczącego danego Kontrahenta, opłata za Raport nie jest pobierana, a Klient dostaje informację zwrotną o niemożliwości wykonania zlecenia.
 10. Klient przyjmuje do wiadomości, że dane przekazane w związku z Usługą w tym Raport oraz Informacja o Kontrahencie mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne Klienta i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, w szczególności nie mogą być przedmiotem dalszego komercyjnego obrotu.
 11. Spółka oświadcza, że:
  a) dołoży należytej staranności przy wykonywaniu czynności na podstawie Regulaminu,
  b) generuje Raport oraz Informacje o Kontrahencie tylko na podstawie informacji przekazanych jej przez Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za zgodność przekazywanych danych ze stanem faktycznym lub ich aktualność,
  c) nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych przez Klienta na podstawie Raportu oraz Informacji o Kontrahencie przekazanych mu przez Spółkę,
  d) wszelkie informacje przekazywane Klientowi przez Spółkę zarówno w formie telefonicznej jak i mailowej są ujawniane w dobrej wierze oraz przekonaniu, że informacje w momencie ich ujawnienia są prawdziwe.

§2 ZAMÓWIENIE USŁUGI

 1. Klient w celu złożenia zamówienia z poziomu strony internetowej www.wiarygodnykontrahent.pl wybiera wariant Usługi, następnie wypełnia formularz, podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, NIP, tel., email) oraz NIP Kontrahenta, którego dotyczy weryfikacja.
 2. Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne z dokonaniem zamówienia i zaakceptowaniem Regulaminu. Po wypełnieniu formularza Klientowi zostaje wyświetlony komunikat z potwierdzeniem dokonania zamówienia oraz obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówioną usługę za pośrednictwem systemu płatności online Blue Media.
 3. Usługa jest uznana za opłaconą w chwili otrzymania potwierdzenia płatności w systemie Blue Media.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności są obsługiwane przez Blue Media. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące płatności przesłane na adres Spółki, będą przekazane elektroniczną do Blue Media.
 5. Klient może złożyć zamówienie na jednorazowy Raport Gospodarczy lub wybrany pakiet raportów gospodarczych „Wiarygodny Kontrahent” lub na usługę „Wiarygodna Firma 360̊” w formie Umowy Zlecenia podpisanego przez Klienta i odesłanego do Spółki w formie skanu drogą mailową lub w formie pisemnej drogą listowną.
 6. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji i upoważnia Spółkę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Spółki i Klienta oraz wysyłania faktur VAT i innych dokumentów księgowych drogą elektroniczną.
 7. Zleceniobiorca zastrzega, że zamówienie może nie być zrealizowane w poniższych przypadkach:
  a) Raport dotyczycący wybranego Kontrahenta jest niedostępny,
  b) Klient nie dokonał wpłaty za wybraną usługą na konto Spółki,
  c) Klient wprowadził dane niezgodne ze stanem rzeczywistym.
 8. Klient każdorazowo dokonując zamówienia poprzez wypełnienie formularza oświadcza, że zapoznał się, rozumie i akceptuje że:
  a) Raport lub Informacja o Kontrahencie przekazane przez Spółkę nie powinna być traktowana jako jedyna informacja, na podstawie której Klient dokona inwestycji lub przeprowadzi transakcję z Kontrahentem.
  b) Raport lub Informacja o Kontrahencie przekazana przez Spółkę nie stanowi jakiejkolwiek wiążącej rekomendacji co do postępowania Klienta w stosunku do Kontrahenta.
  c) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych przez Klienta w związku z Usługą na podstawie Analiz, Raportów lub Informacji o Kontrahencie przekazanych przez Spółkę.
  d) Raport lub Informacja o Kontrahencie przekazana przez Spółkę może nie stanowić kompletnej informacji o Kontrahencie i jego sytuacji ekonomicznej.
  e) Raport lub Informacja o Kontrahencie może nie określać rzeczywistej sytuacji finansowej Kontrahenta, i w razie zaistnienia takich okoliczności, Klient nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Spółki. Ponadto, po przekazaniu Klientowi Raportu lub Informacji o Kontrahencie, może nastąpić pogorszenie sytuacji finansowej Kontrahenta, lub nieoczekiwana zmiana w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Kontrahenta, która może mieć istotny wpływ na pogorszenie zdolności do zapłaty zobowiązań przez Kontrahenta, w związku z czym, Klient nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Spółki.
  g) Raport oraz Informacja o Kontrahencie nie stanowią zobowiązania Spółki o charakterze gwarancyjnym dokonania zapłaty przez Kontrahenta lub spełnienia przez niego innego świadczenia na rzecz Klienta albo poręczenia, dokonanych na zlecenie Klienta.
 9. Wykonanie zamówienia odbywa się w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 16:00. Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub drogą mailową o szczegółach zamówienia. Raport zostaje przesłany w formie linku dostępowego do Systemu Informatycznego Gate-To-Informtion (G2I) wysłanego Klientowi drogą mailową.
 10. Zbycie praw lub/i roszczeń wymaga pisemnej zgody Spółki.

§3 REALIZACJA USŁUGI

Po wysłaniu formularza, Klientowi zostaje wyświetlony komunikat potwierdzający złożenie zamówienia na wykonanie usługi oraz formie przekazania informacji, która może być:

 1. telefoniczna – na numer telefonu wprowadzony przez Klienta w formularzu
 2. mailowa – na adres mailowy wprowadzony przez Klienta w formularzu.

§4 OPŁATY

 1. W przypadku jednorazowego zamówienia Raportu (weryfikacja jednego numeru NIP lub podmiotu gospodarczego) opłata za usługę wynosi 39,99 zł.
 2. Klient ma możliwość dostosowania narzędzi oferowanych przez Spółkę do potrzeb swojej Firmy poprzez wybranie jednego z następujących pakietów: Debiut, Podstawowy, Kompleksowy, Kompleksowy + oraz VIP w ramach usługi „Wiarygodny Kontrahent” lub „Wiarygodna Firma 360°”.
 3. Pakiety różnią się pomiędzy sobą zawartością dostępnych usług oraz ich zakresu. Dokładna informacja o pakietach oraz ich cenach znajdują się w Tabelach „Rodzaje Pakietów Usługi Wiarygodna Firma 360°” oraz „Wiarygodny Kontrahent”.

§5 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące Usługi powinny być kierowane na piśmie na adres: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 81-83 51-130 Wrocław.
 2. Klient może zgłosić chęć złożenia reklamacji oraz uwag na adres mailowy biuro@wiarygodna-firma.com. Zostanie wtenczas skierowane do niego oficjalne pismo wraz z formularzem reklamacyjnym do wypełnienia. Uzupełniony formularz wraz z dowodami potwierdzającymi stanowisko oraz podpisem Klienta lub osoby upoważnionej do jego reprezentacji należy przesłać pocztą tradycyjną oraz e-mailem na adresy wskazane w niniejszym paragrafie.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej, adres do korespondencji, adres e-mail oraz opis podstawy reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O uznaniu/nieuznaniu reklamacji osoba składająca zostanie poinformowana listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§13 RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiarygodna Firma sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, 51-130
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  a) listownie na adres: ul. Żmigrodzka 81-83, 51-130 Wrocław
  b) przez e-mail: biuro@wiarygodna-firma.com
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  a) związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
  b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  c) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
  d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
  b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  a) czasu obowiązywania umowy,
  b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  f) przenoszenia swoich danych osobowych,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową powiadomień dotyczących produktów i usług związanych z ofertą Spółki.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiana nie naruszy praw nabytych przez Klienta. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Spółka poinformuje o tej zmianie Klienta i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej www.wiarygodnykontrahent.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy Klientem a Spółką rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Spółki.
 5. Klient oświadcza, iż Regulamin został przez niego przeczytany, jego treść i skutki prawne są dla niego zrozumiałe i zostały w takiej postaci w całości zaakceptowane, na dowód czego zaakceptował Regulamin wypełniając formularz za pośrednictwem strony www.wiarygodnykontrahent.pl lub przez zawarcie Umowy Zlecenia przesłanej Klientowi drogą mailową lub listowną do podpisu.
 6. Osoba reprezentująca Klienta i akceptująca treść Regulaminu oświadcza, że zgoda na związanie się treścią Regulaminu mieści się w zakresie jej uprawnień, ewentualnie udzielonego jej pełnomocnictwa, a w razie złożenia tego oświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego tytułu skutki lub/i szkody.
 7. Regulamin obowiązuje od 20.10.2022 r.
Menu